Tag: Badra

[BAKTI SOSIAL TRI HITA KARANA HUT FPMHD-UNUD XXVII]

Om Swastyastu
"Om Ano Badra

[BAKTI SOSIAL TRI HITA KARANA HUT FPMHD-UNUD XXVII] Om Swastyastu "Om Ano Badra

(SOCIAL EVENT OF TRI HITA KARANA HUT FPMHD-UNUD XXVII) Om SwastyastuūüôŹ "Om Ano Badrah Kretavo Yantu Visvatah" -Jajur Weda XXV. 14 (May goo ...