Tag: Bhavantu

Happy WAISAK Holy Tri Day. "Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta" May All Mak

Happy WAISAK Holy Tri Day. "Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta" May All Mak

Happy WAISAK Holy Tri Day. "Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta" May All Beings Be Happy. #infobalinews #waisak #Buddha #trisuci Sumber Be ...